அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி,வெய்யலூர். பத்தாம் வகுப்பு: 2015-2016-ல் 100% தேர்ச்சி
முதல் மதிப்பெண்: V.NITHYA - 469 >>>>>இரண்டாம் மதிப்பெண்: L.PRADHIKSHAN - 445 >>>>>மூன்றாம் மதிப்பெண்: P.THENDRAL - 441 >>>>>>>>>>தமிழ் முதல் மதிப்பெண்: V.NITHYA - 95 >>>>>ஆங்கிலம் முதல் மதிப்பெண்: V.NITHYA - 85 >>>>>கணிதம் முதல் மதிப்பெண்: V.NITHYA - 92 >>>>>அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்: P.THENDRAL - 98 >>>>>சமூக அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்: V.NITHYA - 100
SCHOOL STAFFS

B.T.ASSISTANT
Mr.M.AMBEDKAR.M.Sc.,B.Ed.,
       B.T.MATHS 


Mr.S.SANKARAN.M.Sc.,B.Ed.,  B.T.MATHS

  Mr.T.MALARMANNAN.M.Sc.,B.Ed.,                                   B.T.SCIENCE


          Mrs.V.S.SELVI.B.Lit.,D.Ted.,                              B.T.TAMIL


                Mrs.A.VALLI.B.A.,B.Ed., 
                      B.T.SOCIAL

      
             Mr.S.MAGESH.M.A.,B.Ed.,                            B.T.ENGLISH


    Mrs.R.KANIMOZHI.B.Sc.,B.Ed.,                            B.T.SCIENCE