அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி,வெய்யலூர். பத்தாம் வகுப்பு: 2016-2017-ல் 88% தேர்ச்சி
முதல் மதிப்பெண்: V.RAMYA - 430 >>>>>முதல் மதிப்பெண்: T.SUBASH - 430 >>>>>மூன்றாம் மதிப்பெண்: R.VAISHNAVI - 401 >>>>>>>>>>தமிழ் முதல் மதிப்பெண்: V.NITHYA - 93 >>>>>ஆங்கிலம் முதல் மதிப்பெண்: V.RAMYA - 83 >>>>>கணிதம் முதல் மதிப்பெண்: T.SUBASH - 67 >>>>>அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்: V.RAMYA,T.SUBASH - 99 >>>>>சமூக அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்: T.SUBASH, R.VAISHNAVI,P.DEEPA - 100
SCHOOL STAFFS

B.T.ASSISTANT
Mr.M.AMBEDKAR.M.Sc.,B.Ed.,
       B.T.MATHS 


Mr.S.SANKARAN.M.Sc.,B.Ed.,  B.T.MATHS


            Mr.G.RAMESH.M.Sc.,B.Ed.,                                            B.T.SCIENCE


          Mrs.V.S.SELVI.B.Lit.,D.Ted.,                              B.T.TAMIL


                Mr.MAGESH.M.A.,B.Ed., 
                      B.T.ENGLISH


      
      Mrs.R.KANIMOZHI.B.Sc.,B.Ed.,                            B.T.SCIENCE  


     Mr.T.MANIKANDAN.D.TEd.,B.A.,B.Ed.,                        B.T.SOCIAL